Algemene voorwaarden

Invoering

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.
Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.
Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.
Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Definities 

1. Kinder Meubels 24: Kinder Meubels 24 is eigendom van Deine Möbel 24. Gevestigd in Offenbach en geregistreerd bij het fiscaal identificatienummer (BTW-nummer): DE307298723 handelend onder de naam Kinder Meubels 24.
2. Website: de website van Kinder Meubels 24, te raadplegen via www.kinder-meubels24.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Kinder Meubels 24 en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Kinder Meubels 24 en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Kinder Meubels 24 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Kinder Meubels 24 slechts bindend, indien en voor zover deze door Kinder Meubels 24 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie 
1. Alle op de Website en in andere van Kinder Meubels 24 afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kinder Meubels 24 kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Kinder Meubels 24 afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. Kinder Meubels 24 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Totstandkoming Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Kinder Meubels 24 en het voldoen aan de daarbij door Kinder Meubels 24 gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kinder Meubels 24 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Kinder Meubels 24 het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Kajo-Meubels kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Kajo-Meubels op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 


Uitvoering Overeenkomst 

1. Zodra de bestelling door Kinder Meubels 24 is ontvangen, stuurt Kinder Meubels 24 de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Kinder Meubels 24 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
4. Indien Kinder Meubels 24 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. (op voorwaarde dat het bed niet gepersonaliseerd was en nog niet was voorbereid voor een specifieke klant)
5. Kinder Meubels 24 raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.


Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Kinder Meubels 24 binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Kinder Meubels 24 eigendom van Deine Möbel 24, Birkenallee 7a 76877 Offenbach, telefoon: 0 68 646 86 76, e-mail: kindermeubels24@gmail.com ) op de hoogte brengen via een duidelijke verklaring (bijv. e-mail, brief verzonden per post of mondeling) over uw beslissing om het contract te herroepen.

Om het contract te annuleren, kunt u het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, maar dit wordt niet aanbevolen.

Om de annuleringsperiode veilig te stellen, hoeft u ons alleen een kennisgeving te sturen van uw recht om het contract te herroepen voordat de herroepingstermijn afloopt.

2. De geretourneerde goederen worden altijd opgehaald na het maken van een afspraak met ons expeditiebedrijf. Daarom moeten Kinder  Meubels 24 onmiddellijk, en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de door de klant gekochte goederen, erugbetaling van het bedrag verminderd met 15% van de orderwaarde. Voor kortingen gebruiken we dezelfde betaalmethode die werd gebruikt in de oorspronkelijke transactie. Tenzij anders met u is afgesproken. In geen geval worden deze kosten terugbetaald.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.

4. Een modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vult u het formulier in en verzendt u het terug).

Op:

Kinder Meubels 24
Birkenallee 7a
76877 Offenbach
Duitsland

E-mail: kindermeubels24@gmail.com

Tel: 0 68 646 86 76

Hierbij, (*) trekken wij de door ons / mij gesloten overeenkomst (*) in voor de aankoop van de volgende goederen (*) / levering van de volgende dienst (*)
-
Besteld op (*) / ontvangen op (*)
-
Naam van de consument (consumenten)
-
Consument (en) –adres
-
Handtekening van consument (en) (alleen per correspondentie)
-
datum

(*) Verwijderen indien niet van toepassing.

5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Betaling

1. Klant dient betalingen aan Kinder Meubels 24 volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden. De klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden: PayPal, vooruitbetaling (overschrijving) of onder rembours. Kinder Meubels 24 is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit 
1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Kinder Meubels 24 een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2. Kinder Meubels 24 staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kinder Meubels 24 er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3. Kinder Meubels 24 geeft 2 jaar garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kinder Meubels 24 daarvan in kennis te stellen.
5. Indien Kinder Meubels 24 de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure
1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Kinder Meubels 24, dan kan hij bij Kinder Meubels 24 telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2. Kinder Meubels 24 geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Kinder Meubels 24 binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Aansprakelijkheid
1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. De totale aansprakelijkheid van Kinder Meubels 24 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3. Aansprakelijkheid van Kinder Meubels 24 jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Kinder Meubels 24 jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kinder Meubels 24.
5. De aansprakelijkheid van Kinder Meubels 24 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Kinder Meubels 24 onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kinder Meubels 24 ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kinder Meubels 24 in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kinder Meubels 24 meldt.
7. In geval van overmacht is Kinder Meubels 24 niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Kinder Meubels 24.

Persoonsgegevens
1. Kinder Meubels 24 verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen 
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Kinder Meubels 24 gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Kinder Meubels 24 
eigendom van Deine Möbel 24
Birkenallee 7a
76877 Offenbach
telefoon: 0 68 646 86 76
e-mail: kindermeubels24@gmail.com
BTW: DE307298723

omhoog
Sklep internetowy Shoper.pl